Únor 2010

Učíme se anglická slovesa - jak na to?

27. února 2010 v 23:06 | Inka
Ahojky!
Dnes si s Vámi chci povídat o tom, jak si nejlépe zapamatovat anglická slovesa. Takže, čím začít?
Nejprve se zamyslete nad tím, který slovesný čas je pro Vás tím nejpřirozenějším:
jak
jste se učili jako malé děti od rodičů mluvit? Ano, rodiče nám do nekonečna opakovali názvy činností, které jsme právě v tom kterém okamžiku dělali. (Např.
Jiříček "hačá". "papá" atd. atd.) A Jiříček měl potom toto sloveso navždy spojeno s "hačáním", "papáním" atp. Neučili jsme se žádné gramatice, ani infinitivu zmíněných sloves -
rodiče je zkrátka při té které činnosti
přímo použili a my to po nich opakovali a opakovali.
Takže co z toho pro nás vyplývá? Sice to, že i pro nás - dospěláky - bude nejpřirozenější, když začneme u přítomného času průběhového. Tento slovesný čas
se v cca 90% používá tehdy, když činnost, o níž se právě mluví, právě probíhá.
Jak tedy máme postupovat?
Nejprve si musíme uvědomit, z čeho všeho se přítomný čas průběhový skládá:
1) Z přítomného tvaru pomocného slovesa "býti" (to be) a
2) Z významového slovesa zakončeného příponou
-"ing" (tj. s "inženýrem")
Toto spojení pracovně nazývám "siamskými dvojčaty", přičemž jedno "dvojče " (příslušný tvar slovesa "to be" ) nemůže být bez druhého "dvojčete" (významové slovesa zakončené příponou "ing").
Dalším krokem bude, že budeme vykonávat různé činnosti, které obvykle děláme a nahlas si je budeme komentovat (představte si, že vyprávíte, co právě děláte, někomu do telefonu):
Např. se posaďte a
řekněte si: "I am sitting"
postavte
se a řekněte si: "I am standing"
jděte k oknu a říkejte si: " I am going to the window" atp.
atp.
při otevírání tohoto okna si říkejte: "I am opening the Window" atp. atp.
při čtení si říkejte: "I am reading (my textbook)
při psaní si říkejte: "I am writing (a letter)
Pak se třeba
přesuňte do koupelny
a při mytí jednotlivých částí těla si zase říkejte:
"I am washing myself", "I am washing my right hand", "I am washing my eyes", atp. atp.
Důležité tedy je, abyste si
slovesa v " ingovém"
tvaru říkali skutečně v době, kdy kterou činnost provádíte.
Potom vždy, když napříště tuto činnost budete vykonávat, si příslušné věty opět nahlas říkejte (tj. komentujte, co právě děláte).
Moje další rada: sepište si všechna významová slovesa, s nimiž jste se dříve setkali, a sledujte, zda činnosti, které vyjadřují, skutečně můžete (či umíte) udělat. A potom s těmito slovesy tvořte "ingové" komentáře k činnostem, které budete dělat.
Při nácviku průběhového času přítomného se mi osvědčila obrázková kniha pro děti, kde byly na jedné
dvoustraně zobrazeny
nejrůznější činnosti, které zvířátka či děti právě dělají.
Stejně tak si můžete procvičovat i slovesa, která vyjádřují Vaše pocity
a nálady:
" I am smiling"
"I am laughing"

" I am crying"
Budete-li toto cvičení dělat pravidelně, slovesa
se Vám trvale spojí s příslušnou činností
a uloží se do našeho "biologického počítače" mnohem trvaleji, než kdybychom si tyto jednotlivé tvary pouze četli.
A moje další rada: jak tento slovesný čas překládat do češtiny? Osobně znovu doporučuji doslovný překlad, čili zachovat pořadí slov tak, jak jsou uvedena v anglické větě:
Tedy např. větu "I am sitting" si překládáme do češtiny jako "Já jsem sedící" atp. A dělejte to až do té doby, dokud tento čas bezchybně nezvládnete. Při tomto typu doslovného překladu si totiž uvědomujeme, že časujeme
sloveso "to be" a že -ingový" tvar významového slovesa je ve všech osobách stále stejný. Budete-li tento trochu zvláštní postup dodržovat, nestane se Vám, že byste na sloveso "to be" zapomněli (jako tomu bývá u studentů, kteří si pod pojmem "průběhový čas přítomný" vzpomenout pouze na -"ingový" tvar významového slovesa a na časování slovesa "to be" zcela zapomenou….).
Nejdříve si tato slovesa procvičujte v 1. osobě jednotného čísla
(tedy komentujte, co děláte Vy), teprve potom přejděte na procvičování 2. osoby j.č. (tj. hovořte k někomu druhému, co on dělá):
"You are sitting" (doslovný překlad "Ty/vy jste sedící") atp. atp.
V další fázi si procvičujte 3. osobu jednotného čísla : " He/she/it is sitting" (on, ona, ono je sedící).
A představujte si přitom, že někomu popisujete, co dělá někdo jiný.
A jak si slovesa písemně zaznamenávat? Osobně se mi osvědčily malé kartičky. Na jednu stranu napište infinitiv slovesa v angličtině - a vzorovou větu v přítomném času průběhovém, na druhou stranu český překlad slovesa v infinitivu a doslovný překlad vzorové věty. A potom si s těmito kartičkami hrajte - nejdříve odhadujte český význam slovesa a až to zvádnete, tak si kartičky obraťe a podle českého významu odhadujte anglické sloveso.
Tak to by bylo pro dnešek všecho - a teď si to pěkně sami vyzkoušejte. Ideální
je, když máte vedle sebe někoho, kdo se také učí anglicky - potom můžete tento slovesný tvar procvičovat společně.
Všechny zdraví a hodně trpělivosti při procvičování slovesných tvarů přeje Inka
P.S.
Pro ty z vás, kteří již mají základní znalosti angličtiny a chtějí se souběžně věnovat i angličtině mluvené (a slyšené), uvádím následující odkaz:


a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=94079&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit English Conversations.
Jde o nový projekt dvou rodilých mluvčích (kantorů) angličtiny, který připravili pro studující angličtiny, které nebaví učit se tradičním způsobem (tj. jak jsme se učili ve škole). Způsob, jakým přibližují studentům i složité gramatické problémy, mne skutečně zaujal a díky nim jsem pochopila i věci, které mi ze školních let nebyly vůbec jasné. Přesvědčte se sami!

Jak si zlepšit schopnost porozumět mluvené angličtině.

25. února 2010 v 22:38 | InkaAhoj všichni, kteří jste se znovu rozhodli kliknout na tento blog!
Jsem zase tady, abych se s Vámi podělila o některé rady, které mě i mým známým pomohly zvládnout mluvenou a hlavně "slyšenou" angličtinu.
Na začátku jeden dotaz: Už jste si vyzkoušeli některé z mých "babských rad"? Pokud ještě ne, tak dnes k tomu budete mít jedinečnou příležitost. Dnešní povídání jsem se totiž rozhodla věnovat tomu, abyste si sami otestovali svou dovednost zvládnout "vázanou řeč" (POZOR - hovořím pouze k těm, kteří si prozatím nejsou jisti tím, zda vlastně v angličtině mluví vázaně nebo nikoliv). Zjistila jsem totiž, že řada lidí vůbec ani netuší, co to vlastně ta vázaná řeč je…… Ano, to Vám asi ve škole pořádně neřekli!
Takže čím začít? Nejprve se zamyslete nad tím, jak Vy sami čtete anglický souvislý text (tj. nikoli pouhá jednotlivá slova nebo příliš krátká spojení slov). Vezměte si tedy k ruce nějakou anglickou učebnici a najděte si v ní kousek souvislého textu. Potom si tento kousek textu zkuste nahlas přečíst. Pokud při tomto hlasitém čtení vyslovujete každé slovo zvlášť - tj. pokud slova, která s k sobě významem patří, na sebe nevážete, potom většinou ani není možné, abyste této větě rozuměli, pokud by ji vyslovil rodilý mluvčí!! A to i přesto, že jednotlivá slova sama o sobě vyslovujete se správnou výslovností!
Proč tomu tak je? Protože jste nenaučili Vaše uši (potažmo Vaše mozkové buňky) vnímat vázanou řeč!!! Náš mozek totiž neumí souvisle řečenou větu rozkódovat na jednotlllivá slova, pokud jsme ho to předtím nenaučili tím, že slova, která k sobě význam patří, sami v řeči n e v á ž e m e !!!
Ještě jeden příklad: Zkuste si nahlas vyslovit třeba následující větu: How much is it? Pokud Vaše promluva zní "hau…mač….iz… it"?(kde si namísto teček představte přestávku v řeči), potom nejde o vázanou řeč, ale o krásně vyslovená samostatná slova. Co s tím?
Pokud Vám Vaše podvědomí (či Váš jazýček) zabraňuje i tento superkrátký text říci DOHROMADY, protože na papíře vidíte 4 samostatně napsaná slova, potom své podvědomí "ošiďte" a tuto větu si napište dohromady v anglickém přepisu tak, jako by to bylo jedno dlouhé slovo. A toto "slovo" si potom představte jako nějaké české příjmení "Haumačizit" a z legrace se s ním sami sobě představujte: Dobrý den, já jsem pan Haumačizit, …. Potom si toto spojení můžete česky i skloňovat: např. viděl jsem Haumačizita, půjdeme tam i bez Haumačizita, chceš tam jít s Haumačizitem? Atp. atp.
(Někomu se může zdát, že to je příliš dětinské, ale opravdu to pomáhá!! Zkuste si to a pak teprve suďte…)
Říkám tomu "aerobik jazyka". Jazyk je sval se svou vlastní kinetickou pamětí a to, co jej nenaučíme, nemůže sám o sobě bezchybně reprodukovat. A šance, že byste v jedné řadě za sebou někdy dříve vyslovili stejný sled hlásek, jako je ve výše uvedené větě, je jedna ku - no třeba k jednomu "milionu" (matematici by nám tuto šanci jistě spočítali přesně - tady jde jen o pouhý příměr). A tak je tomu i u všech dalších anglických vět.
Někdo však může namítnout: " Ale já to u delší věty dohromady říci nedokážu", tak co s tím? Potom následuje moje další rada/finta: Zkuste si tuto dohromady napsanou větu v anglickém přepisu říkat nejprve hodně pomalu, ale přitom NEODDĚLOVAT jednotlivá slova. A potom si tutéž větu říkat stále rychleji a rychleji - až k okamžiku, kdy Váš jazyk už nebude moci dál. (Podotýkám, že u tohoto cvičení jazyka řada lidí někdy pociťuje svalovou bolest - je to totéž, jako když jsme byli poprvé na tréninku aerobiku a trenér nám naložil velké cvičební celky. Takže po hodině sotva lezeme….)
Nebo další cvičení: Delší věty začněte číst od konce! Vyslovte si nejprve poslední slovo ve větě, potom postupně přidávejte vždy po jednom předchozím slově . Každé další přidané slovo řekněte vždy hodně nahlas a zbývající slova jen rychle zamumlejte, až se dostanete k prvnímu slovu té dlouhé věty:
Např" u věty: "Have you got any pictures of London?" začněte takto:
London?,
of London?,
pictures of London?,
any pictures of London?,

got any pictures of London?,
you got any pictures of London?,
Have you got any pictures of London?
Než to všechno několikrát přeříkáte, tak si jazyk zvykne a nakonec celou větu řeknete dohromady bez větších problémů. A znovu opakuji: jazyk je sval a pokud chceme mluvit vázanou řečí - a následně tedy i vázané řeči rozumět, nemůžeme takováto cvičení vynechat - bohužel toto se většinou na hodinách angličtiny nikdy pořádně nezdůrazňovalo (míním tím hodiny angličtiny u dnešních dospěláků, kteří neměli možnost při výuce slyšet rodilé mluvčí a ani neměli k dispozici jiné cílené pomůcky pro nácvik slyšené řeči. Dnes je takovýchto pomůcek dostatek a tak je můžete směle používat k napodobování slyšeného!)
Proto doporučuji: vystavujte své uši co nejvíce mluvené angličtině ( i když jí zpočátku vůbec nebudete rozumět) - při všech domácích činnostech můžete mít přeci puštěné rádio s anglicky mluvenými pořady, poslouchat CD nebo DVD s mluvenou angličtinou, sledovat anglické filmy s titulky atp. Ano, vytvořte si takto doma "anglické prostředí" (a nestojí to tolik, jako skutečná cesta za jazykovým prostředím do ciziny!)
Vaše uši si musí postupně zvykat na specifickou melodiku a rytmus anglické řeči. Můžete si potom nahraný anglický film pouštět po krátkých úsecích - a jednotlivý úsek pouštět dokola tak dlouho, až budete většinu slov v tomto úseku skutečně slyšet a teprve potom přejít k dalšímu úseku.
Ráda bych na tomto místě znovu připomenula, že cizí jazyk se může naučit skutečně každý - a nezáleží přitom tolik na úrovni našeho intelektu , na věku , na předchozím vzdělání atp. atp , jako na pravidelnosti a počtu opakování, které cizímu jazyku věnujeme!! Dvacet minut intenzivní práce s jazykem denně těsně před spaním nám dá více než hodinové vysedávání nad učebnicemi jednou týdně! Takže tolik k dnešnímu povídání.

Hodně trpělivosti a pevné nervy Vám všem k této práci přeje Inka

P.S.
Pokud se rozhlížíte o vhodném výukovém programu, který by vám pomohl mluvenou angličtinu zvládnout skutečně efektivním a zábavným způsobem, nezapomeňte si kliknout na následující odkaz:

<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?ii=950800&c=ib&aff=87169&cl=5336" target="ejejcsingle">Click here to view more details</a>

Jak naše pocity ovlivňují schopnost zapamatování

24. února 2010 v 0:03 | Inka
Ahoj všichni, kteří si chcete zlepšit svou schopnost rozumět mluvené angličtině!

Dnešní úvahu budu věnovat fintám, které Vám pomohou překonat "hluch" vůči "slyšené" angličtině, a také radám,
které se budou týkat našich pocitů a nálad, které často výuku angličtiny doprovázejí ….
Co tím mám na mysli?
Nevím, jaké jsou Vaše konkrétní zkušenosti, ale mezi mými přáteli se často setkávám s tím, že mají vůči anglickému jazyku tzv. "psychický blok".
Mají pocit, že tento jazyl je pro ně příliš složitý, že nemají na učení "hlavu", že si nic nepamatují, že už jsou na učení "staří", atp. atp. Většina lidí si ale neuvědomuje, že takovéto negativní pocity mohou při výuce jazyka napáchat velkou
škodu !!!
Jakmile totiž máme k výuce cizího jazyka negativní postoj, pociťujeme strach, obavy atp. , okamžitě se nám zablokuje schopnost pořádně vnímat novou látku. Co ale s tím udělat?

Moje dnešní rada tedy zní: angličtinu si vždy spojte s něčím příjemným!!
Pusťte si krásnou meditační hudbu, pohodlně se usaďte, můžete i použít některý z příjemných vonných olejíčků. Zkrátka, vytvořte si dokonalou pohodu a teprve potom začněte s "nápravnými opatřeními" .
Lidé se mě často ptají, jak dlouho a kdy se mají práci na zlepšení své schopnosti "slyšet" věnovat.
Podle mých zkušeností namísto dlouhého vysedávání nad knížkou je daleko účinnější věnovat této práci DENNĚ 10-15 minut těsně předtím, než jdeme spát, aby to byl poslední vjem v tom kterém dni. Pokud máme k dispozici CD nebo DVD s anglickou nahrávkou, těch deset minut věnujeme tomu, abychom si tuto nahrávku poslechli a souběžně s poslechem sledovali psaný text této nahrávky. (Ideální přitom je, když je pod anglickým textem jeho fonetický přepis a pod tím ještě doslovný překlad do češtiny - ovšem nikoliv do gramaticky správné češtiny, ale do tzv. anglické češtiny, čímž rozumím doslovný překlad všech slov z anglického textu, a to v tom pořadí, jak tato slova jdou za sebou! Jinak si neupevníme anglický slovosled a doživotně budeme mít problémy se správnou skladbou anglických vět! Této problematice bude věnováno více prostoru v dalších článcích mého blogu . Ovšem takovýchto komplexních materiálů je bohužel moc málo. )
Velmi pomáhá prstem si ukazovat na to slovo, které právě ve sluchátcích slyšíme
(tj. zapojíme tak do výuky i KINETIKU) . Bezvadně to pomáhá k uchování všech 3 podob vnímaného slova (vidíme, jak je napsáno, slyšíme jeho správnou výslovnost a uvědomujeme si jeho český význam). Tak to je první fáze naší přípravy. Potom si úplně klidně můžete lehnout do postele, dát na uši sluchátka a poslouchat totéž CD nebo DVD už se zavřenýma očima. Nebojte se přitom klidně usnout. Naše podvědomí vnímá anglickou řeč i tehdy, když my už sladce spíme….

Pokud jsme hodně unaveni, postačí, když si pro to naše večerní opakování vezmeme jakoukoliv anglickou větu, kterou si potřebujeme zapamatovat, a tuto 1 větu těch 10 minut večer stále opakujeme (asi jako mantru), a to se správnou výslovností a stále rychleji a rychleji.
Tím pro sebe uděláte daleko více, než kdybyste 2 hodiny "seděli" nad knížkou….
Takže, co je pro nás nejdůležitější? Vytvořit si pro angličtinu perfektní pohodu! Pak i to přeučování půjde jako po másle.
A nebojte se dělat si sami ze sebe při učení legraci
!
A ještě jedna poznámka nakonec:
Tento blog si NEKLADE za cíl vytvořit nějakou novou ucelenou gramatiku!
Na to existuje mnoho jiných fundovaných publikací. Najdete tu však "babské rady", které jsou praxí vyzkoušené a účinné, a to jak na samém začátku výuky cizímu jazyku, tak i při nápravě špatných návyků z předchozího několikaletého studia…
Tyto řádky jsou určeny především dospělákům, kteří se potýkají s angličtinou již dlouhou dobu a stále to nevede ke kýženému cíli.
( Žáci a studenti se bohužel musí přizpůsobit tomu, jakou metodiku
výuky jim doporučuje jejich konkrétní škola.)
Takže to je pro dnešek všechno. Krásné chvíle s angličtinou Vám přeje
INKA!
P.S.

Pokud to myslíte s mluvenou angličtinou skutečně vážně, nezapomeňte si kliknout na následující odkaz:


Najdete tam podrobné informace o nové převratné metodě výuky, která je nejen efektivní, ale i zábavná. Přesvědčte se sami.