Listopad 2010

Revoluce ve výuce - aneb jak zvládnout mluvenou angličtinu s menší námahou (a přesto efektivně) - 1. pokračování

7. listopadu 2010 v 0:50 | Inka

Další super-tipy k zvládnutí mluvené angličtiny - dnes pravidlo č. 2


Ahoj všichni, kdo  jste si klikli na dnešní článek. 
Jak jsem v minulém článku věnovanému  taktice nácviku anglických slov  slíbila, dnes Vám přiblížím pravidlo J.A.Hoge č. 2 -  "Don´t Study Grammar"!
Avšak na začátku bych ráda uvedla autentický text  - vyprávění studentky Angeliny, která komentuje svou cestu k mluvené angličtině. (Pro ty z Vás, jimž ještě překlady z angličtiny dělají obtíže, uvedu na konci tohoto článku českou verzi 
tohoto vyprávění. )
                                                    A Story From Angelina
"My name is Angelina and I´m a student from Paraguay. When I started learning with A.J., I couldn´t speak any English.  I had studied English grammar many years, but I couldn´t speak.
The first day with A.J.´s Effortless English I thought I would study grammar. However, he surprised me because he never taught grammar rules.
Instead, he told a story. He told it many times, in a strange way. He constantly asked questions, and I answered the questions. The questions were super-easy.
Honestly, I was a little confused. I thought he was kind of a crazy teacher  :) 
I thought I needed to learn more grammar.
I continued with Effortless English and then, after only two weeks, something amazing happened. My speaking improved!  My friends asked me,  ´How are you improving so quickly?´
I realized that A.J. was quite clever, and the stories and questions and articles were teaching  me to speak English, without studying grammar rules. Wow!"
Tak tolik malá zpověď Angeliny, která několik let studovala gramatiku, avšak neuměla mluvit.
A nyní komentář  A.J.Hoge:   "Angelina is a great student. She learned extra fast because she listened to Effortless English 5 hours a day. However, you can improve with just one hour a day. You can get the same results.... but you must follow Rule 2.
Angelina quickly improved speaking - when she stopped studying grammar. This is your second rule:
"RULE 2:   Don´t Study Grammar!
         Stop studying grammar.
         Stop studying grammar.
Right now. Stop. Put away your 
grammar books and textbooks. Grammar rules teach you to think about English, but you want to speak automatically -without thinking!
With Effortless English, you learn English without grammar study. Your speaking improves quickly. You succeed. You speak English naturally."
Tolik ta nejdůležitější část e-mailu A.J.Hoge. Pokud byste se chtěli dozvědět o této vynikající a efektivní metodě dozvědět více, klikněte si na následující odkaz:
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=5336&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit Effortless English LLC.
A podle doporučení autora e-mailů A.J.Hoge, je nutno každou nahrávku poslouchat nejméně 30x , aby se Vám jednotlivé anglické věty uložily do podvědomí. Takže do toho!!!
                                                           -----------------
A nyní slíbený volný český překlad (pro ty, kteří s angličtinou teprve začínají). Ti z vás, kteří si text už přeložili sami, mohou čtení tohoto článku tady ukončit a začít se těšit na pravidlo č. 3!
                            Vyprávění Angeliny
"Jmenuji se Angelina a jsem studentka z Paraguaye. Když jsem se začala učit s A.J., neuměla jsem vůbec mluvit anglicky. Mnoho let jsem studovala anglickou gramatiku, ale neuměla jsem mluvit.
První den s  Effortless English (Angličtina bez námahy) A.J. Hoge ,  jsem se domnívala, že budu studovat gramatiku. Avšak on mě překvapil, protože mě nikdy neučil gramatická pravidla.
Namísto toho vyprávěl příběh. Vyprávěl ho mnohokrát, a to zvláštním způsobem. Stále kladl otázky a já na ně odpovídala. Ty otázky byly super-lehké.
Upřímně řečeno, byla jsem trochu zmatena. Myslela jsem si, že je to druh potrhlého učitele. Domnívala jsem se, že se potřebuji učit více gramatiku.
Pokračovala jsem s Effortless English a potom, po pouhých 2 týdnech, se stalo něco úžasného. Mé mluvení se zlepšilo! Mí přátelé se mě ptali, ´jak  to že se tak rychle zlepšuješ?´
Zjistila jsem, že A.J. je docela chytrý a ta vyprávění a otázky a články mě učily mluvit anglicky, aniž jsem studovala gramatická pravidla."

komentář A.J.Hoge: " Angelina je báječná studentka. Učila se zvláště rychle, protože poslouchala Effortless English 5 hodin denně.  Avšak vy se můžete zlepšit i s pouhou jednou hodinou denně.  Můžete dosáhnout stejných výsledků… ale musíte se řídit 
pravidlem č. 2, které zní:
                     
                                                               Nestudujte gramatiku!
Angelina si rychle zlepšila mluvení - když přestala studovat gramatiku. To je vaše druhé pravidlo.
            Přestaňte studovat gramatiku.
            Přestaňte studovat gramatiku.
Ihned. Přestaňte. Odložte své gramatiky a učebnice. Pravidla gramatiky vás učí přemýšlet
o angličtině, ale vy si přejete mluvit automaticky - bez přemýšlení!
S  Effortless English se učíte angličtinu bez studia gramatiky. Vaše mluvení se rychle zlepšuje. Vy to dokážete. Mluvíte anglicky přirozeně."
P.S.
Méně pokročilí studenti (a ti, kteří si chtějí zopakovat příjemným způsobem i gramatiku) mohou mít velký užitek z následujících internetových stránek:
<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=94079&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit English Conversations.</a>
                                                                ----------
Příští článek tohoto blogu bude věnován pravidlu č. 3 . 

Takže zatím ahoj - příjemné chvilky s mluvenou angličtinou Vám všem přeje  Inka.